کمیته علمی و داوران

  دکتر علیرضا امیدی
  دکتر علیرضا امیدی

  Shahrekord University

  دکتر حسین نوروزی
  دکتر حسین نوروزی

  Kharazmi University

  دکترآیت شوکتی
  دکترآیت شوکتی

  Islamic Azad University

  دکتر امین پیرمحمدزاده
  دکتر امین پیرمحمدزاده

   University of Applied Science and Technology

  دکترسعید آی باغی
  دکترسعید آی باغی

  Shahrood University of Technology

  دکتر سید محمد حسینی
  دکتر سید محمد حسینی

  Sayyed Jamal University

   دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد
  دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد

  دبیر علمی کنفرانس-استادیار گروه حقوق واحد سمنان